Ролята на ръководителя в разрешаването на конфликта

Каква е ролята на ръководителя или мениджъра в разрешаването на конфликта?  За ролята на ръководителя или мениджъра в управлението има богата литература. Тук ще се спрем само на специфични качества и изисквания за управлението и разрешаването на конфликта:

Нататък Ролята на ръководителя в разрешаването на конфликта

Преговори в конфликтна ситуация

Според преобладаващата част изследователи, които се занимават на технологично и праксиологично равнище с проблемите на конфликта, преговорите се явяват най-ефективния и универсален метод за разрешаването на конфликтното взаимодействие.

Нататък Преговори в конфликтна ситуация

Методи за разрешаване на конфликти

Както вече бе споменато в монографията, основните (класически) стратегии за изход (краен резултат на конфликтното взаимодействие) от конфликта са пет, а именно:

  • Съперничество (натиск върху другата страна да приеме собственото решаване на проблема);
  • Компромис (конфликтът завършва с частични отстъпки и от двете страни);
  • Приспособяване или отстъпка (доброволен или недоброволен отказ от борба с опонента и отказ от собствената позиция);
  • Избягване (изход от конфликта с главна цел – минимизиране на собствените загуби);
  • Сътрудничество (тук опонентът се възприема не като враг, а като съюзник по пътя на търсенето на взаимоизгодно и трайно решение на проблема).

Нататък Методи за разрешаване на конфликти

Предотвратяване на конфликти

Проблемът за предотвратяването на конфликта. Предотвратяването на конфликта заема структуро – определящо място в организационно – управленската теория и практика. В социалната система възникват разнообразни по съдържание и форма конфликти, които преминават през ралични етапи. Разкриването на типа конфликта и овладяването на формата на неговото протичане има отправно значение за предотвратяването на конфликта. Съществуват и други проблеми от следното естество: 

Нататък Предотвратяване на конфликти

Икономически конфликти в бизнеса и фирмите

икономически конфликти в бизнеса

Икономическите конфликти са близки, но в никакъв случай тъждествени, с трудовите конфликти като съдържание и понятийно значение. За да бъдем обективни трябва да отбележим, че съществува група от учени, които поставят знак на равенство между икономическите и трудовите конфликти, или най-малкото не посочват изрично тяхното различие.

Нататък Икономически конфликти в бизнеса и фирмите