Agile Project Management обучение AgilePM

Agile Project Management обучение на най-виското професионално ниво, което можем да ви препоръчаме е новият онлайн курс на „Проджект Мениджмънт Академия“ PMA.bg Академията откри своето Agile Project Management обучение с пълна увереност и цели да създаде нови и истински проджект мениджмънт специалисти.

Вашият курс ще ви направи истински уверени професионалисти, защото цялото обучение е насочено към практиката. Вие ще имате истински проект, вашите ментори ще ви помагат и ще ви насочват винаги при нужда.

Нататък Agile Project Management обучение AgilePM

Управление на проекти обучение, лекции и учебник

Искате ли обучение по управление на проекти, за което не е нужно учебник или PDF лекции, което е модерно, напреднало и ще ви направи истински ръководител на проект и лидер? „Проджект Мениджмънт Академия“ PMA.bg предлага най-модерното обучение по управление на проекти в България. С новият курс по управление и мениджмънт на проекти на Академията, бързо и лесно ще получите сертификат и кариера.

Нататък Управление на проекти обучение, лекции и учебник

Ролята на ръководителя в разрешаването на конфликта

Каква е ролята на ръководителя или мениджъра в разрешаването на конфликта?  За ролята на ръководителя или мениджъра в управлението има богата литература. Тук ще се спрем само на специфични качества и изисквания за управлението и разрешаването на конфликта:

Нататък Ролята на ръководителя в разрешаването на конфликта

Преговори в конфликтна ситуация

Според преобладаващата част изследователи, които се занимават на технологично и праксиологично равнище с проблемите на конфликта, преговорите се явяват най-ефективния и универсален метод за разрешаването на конфликтното взаимодействие.

Нататък Преговори в конфликтна ситуация

Методи за разрешаване на конфликти

Както вече бе споменато в монографията, основните (класически) стратегии за изход (краен резултат на конфликтното взаимодействие) от конфликта са пет, а именно:

  • Съперничество (натиск върху другата страна да приеме собственото решаване на проблема);
  • Компромис (конфликтът завършва с частични отстъпки и от двете страни);
  • Приспособяване или отстъпка (доброволен или недоброволен отказ от борба с опонента и отказ от собствената позиция);
  • Избягване (изход от конфликта с главна цел – минимизиране на собствените загуби);
  • Сътрудничество (тук опонентът се възприема не като враг, а като съюзник по пътя на търсенето на взаимоизгодно и трайно решение на проблема).

Нататък Методи за разрешаване на конфликти

Предотвратяване на конфликти

Проблемът за предотвратяването на конфликта. Предотвратяването на конфликта заема структуро – определящо място в организационно – управленската теория и практика. В социалната система възникват разнообразни по съдържание и форма конфликти, които преминават през ралични етапи. Разкриването на типа конфликта и овладяването на формата на неговото протичане има отправно значение за предотвратяването на конфликта. Съществуват и други проблеми от следното естество: 

Нататък Предотвратяване на конфликти

Комуникации в организацията

комуникация в организацията

Досега изследователите на социалните процеси се придържат към мнението, че  синергетичната теория трябва да се прилага към анализа на обществения живот с голяма предпазливост. Границите на приложение на синергетичната парадигма за самоорганизацията на системите могат да бъдат очертани както с помощта на философската рефлексия и критическото мислене, така и чрез изучаване на конкретната предметна област, където тя се прилага.

Нататък Комуникации в организацията

Икономически конфликти в бизнеса и фирмите

икономически конфликти в бизнеса

Икономическите конфликти са близки, но в никакъв случай тъждествени, с трудовите конфликти като съдържание и понятийно значение. За да бъдем обективни трябва да отбележим, че съществува група от учени, които поставят знак на равенство между икономическите и трудовите конфликти, или най-малкото не посочват изрично тяхното различие.

Нататък Икономически конфликти в бизнеса и фирмите

Бонуси, социални придобивки и предоставяни услуги на служителите във фирмите

Бонуси, социални придобивки и предоставяни услуги на служителите в бизнес организацията. Автор:  Марина Младенова

Бонусите, социалните придобивки и предоставяните услуги на служителите в бизнес организацията са пряко свързани с една от основните функции на бизнес мениджмънта, а именно мотивирането.

Нататък Бонуси, социални придобивки и предоставяни услуги на служителите във фирмите