Ролята на ръководителя в разрешаването на конфликта

Каква е ролята на ръководителя или мениджъра в разрешаването на конфликта?  За ролята на ръководителя или мениджъра в управлението има богата литература. Тук ще се спрем само на специфични качества и изисквания за управлението и разрешаването на конфликта:

Нататък Ролята на ръководителя в разрешаването на конфликта

Преговори в конфликтна ситуация

Според преобладаващата част изследователи, които се занимават на технологично и праксиологично равнище с проблемите на конфликта, преговорите се явяват най-ефективния и универсален метод за разрешаването на конфликтното взаимодействие.

Нататък Преговори в конфликтна ситуация

Методи за разрешаване на конфликти

Както вече бе споменато в монографията, основните (класически) стратегии за изход (краен резултат на конфликтното взаимодействие) от конфликта са пет, а именно:

  • Съперничество (натиск върху другата страна да приеме собственото решаване на проблема);
  • Компромис (конфликтът завършва с частични отстъпки и от двете страни);
  • Приспособяване или отстъпка (доброволен или недоброволен отказ от борба с опонента и отказ от собствената позиция);
  • Избягване (изход от конфликта с главна цел – минимизиране на собствените загуби);
  • Сътрудничество (тук опонентът се възприема не като враг, а като съюзник по пътя на търсенето на взаимоизгодно и трайно решение на проблема).

Нататък Методи за разрешаване на конфликти

Предотвратяване на конфликти

Проблемът за предотвратяването на конфликта. Предотвратяването на конфликта заема структуро – определящо място в организационно – управленската теория и практика. В социалната система възникват разнообразни по съдържание и форма конфликти, които преминават през ралични етапи. Разкриването на типа конфликта и овладяването на формата на неговото протичане има отправно значение за предотвратяването на конфликта. Съществуват и други проблеми от следното естество: 

Нататък Предотвратяване на конфликти

Комуникации в организацията

комуникация в организацията

Досега изследователите на социалните процеси се придържат към мнението, че  синергетичната теория трябва да се прилага към анализа на обществения живот с голяма предпазливост. Границите на приложение на синергетичната парадигма за самоорганизацията на системите могат да бъдат очертани както с помощта на философската рефлексия и критическото мислене, така и чрез изучаване на конкретната предметна област, където тя се прилага.

Нататък Комуникации в организацията

Икономически конфликти в бизнеса и фирмите

икономически конфликти в бизнеса

Икономическите конфликти са близки, но в никакъв случай тъждествени, с трудовите конфликти като съдържание и понятийно значение. За да бъдем обективни трябва да отбележим, че съществува група от учени, които поставят знак на равенство между икономическите и трудовите конфликти, или най-малкото не посочват изрично тяхното различие.

Нататък Икономически конфликти в бизнеса и фирмите

Маркетинг в туризма

Маркетинг в туризма се базира на три основни концепции – маркетинг концепия за дестинациите, за туристическите продукти и за туристическите стратегически бизнес единици.Маркетинг в туризма
Нататък Маркетинг в туризма

Бонуси, социални придобивки и предоставяни услуги на служителите във фирмите

Бонуси, социални придобивки и предоставяни услуги на служителите в бизнес организацията. Автор:  Марина Младенова

Бонусите, социалните придобивки и предоставяните услуги на служителите в бизнес организацията са пряко свързани с една от основните функции на бизнес мениджмънта, а именно мотивирането.

Нататък Бонуси, социални придобивки и предоставяни услуги на служителите във фирмите

Директен маркетинг – предимства на директния маркетинг, концентрация, персонализация, действие

Какво е директен маркетинг, предимства на директния маркетинг, как действа, истотия и действие.

През 1961 г. Лестър Уундърмен въвежда терминът директен маркетинг. Той е въвел техниката на директния маркетинг за първи път с марки като Американ Експрес и Колумбия Рекърдс. Уундърмен може да е бил първият, но още през 1867 г. с изобретяването на пишещата машина са започнали продажбите по пощата и това поставя началото на директния маркетинг.

Нататък Директен маркетинг – предимства на директния маркетинг, концентрация, персонализация, действие

Статистически анализ на изследване на влиянието на външния дълг върху икономическия растеж

Статистически анализ на изследване на влиянието на външния дълг върху икономическия растеж за периода 2008 – 2017 г.

Нататък Статистически анализ на изследване на влиянието на външния дълг върху икономическия растеж

Основи на маркетинга, Основни маркетингови концепции

маркетинг

Основи на маркетинга. Основни маркетингови концепции. Маркетинг микс. Видове търсене и задачите на маркетинга. Маркетингова среда. Маркетингова информационна система. Маркетингови проучвания.

Нататък Основи на маркетинга, Основни маркетингови концепции